Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA „Agro D”, reģ. nr. 51503062151, jur. adrese: Gaujas iela 11 – 21, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.darzinam.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

Interneta vietnē www.darzinam.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

1. SIA „Agro D” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.darzinam.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

2. Lietojot interneta vietni www.darzinam.lv, piekrītat, ka SIA „Agro D” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.darzinam.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

2.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,

2.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,

2.3. www.darzinam.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,

2.4. IP adreses,

2.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.darzinam.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

3. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds

3.1.2. Dzimšanas datums

3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

4. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

5. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

6. SIA „Agro D” interneta vietnē www.darzinam.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.

7. SIA „Agro D” interneta vietnē www.darzinam.lv apkopotos datus un personīgo informāciju ir tiesīga sniegt LR Drošības policijai gadījumos, kad persona iegādājusies viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu produkciju lielos apmēros.

8. SIA „Agro D” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.darzinam.lv lietotājs paliks anonīms.

9. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.darzinam.lv, kļūst par SIA „Agro D” īpašumu, kurus SIA „Agro D” kā interneta vietnes www.darzinam.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

10. Lūdzu, ievērojiet, ka reģistrējoties interneta vietnē www.darzinam.lv, jūs piekrītat, ka esat sniedzis patiesu informāciju par savu identitāti un esat piekritis, ka SIA „Agro D” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tai skaitā šo noteikumu 24.punktā norādītajam mērķim.

10.1. Fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, apliecina, ka interneta vietnē www.darzinam.lv uzrādītie personas dati (juridiskai personai reģ. numurs), ir patiesi. Fiziskai personai jārod iespēja uzrādīt personu apliecinošu dokumentu SIA „Agro D”pārstāvim. Amonija nitrāta saturošu mēslošanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumi ir noteikti Eiropas Komisijas (EK) pieņemtajos grozījumos regulā par ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (Nr. 552/2009 552/2009 ).

! Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulas Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu WWW.VAAD.LV

10.2 Fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, apliecina, ka interneta vietnē www.darzinam.lv iegādātie mēslošanas līdzekļi tiks izmantoti tikai augu mēslošanai.

10.3 Fiziskai personai, kura iegādājas amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, ir jābūt sasniegušai vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus.

Datu subjekta tiesības

11. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

11.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

11.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

11.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

11.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

11..5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

11.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: